Dokumenty rekrutacyjne

Kwestionariusz do rekrutacji (pdf)    Kwestionariusz do rekrutacji (word)

Przy zgłaszaniu dziecka prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów i przesłanie e-mailem do szkoły.
Dostarczenie podpisanych dokumentów do szkoły może być w dniu rozmowy rekrutacyjnej.

• wypełniony odpowiedni kwestionariusz - do pobrania tutaj:   pdf    word
• wydrukowane potwierdzenie dokonanej opłaty rejestracyjnej w kwocie 70 zł. na konto Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli (bezzwrotnej)
• dla kandydatów do klas II-VIII: wykaz ocen semestralnych i oceny zachowania z bieżącego roku szkolnego oraz kopia świadectwo z ubiegłego roku.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka, w ciągu 7 dni należy wypełnić poniższe dokumenty i przynieść je do szkoły:

• podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) umowę ze szkołą (można pobrać tutaj). W dwóch egzemplarzach należy ją dostarczyć do szkoły, 
• zdjęcie dziecka (format legitymacyjny) standardowe podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa),
• zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (można pobrać tutaj),
• wydrukowane potwierdzenie dokonanej opłaty wpisowej  na konto Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli (bezzwrotnej).

Po zakończeniu roku szkolnego:

• oryginał świadectwa ukończenia klasy w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w Szkole im. Św. Ignacego Loyoli
• karta zdrowia (w przypadku kandydatów do klas II-VIII)
• bilans sześciolatka (w przypadku kandydatów do klas I)
• gotowość szkolna lub opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku kandydatów do klas I)

Wzory umów:

• Umowa ZERÓWKA (można pobrać tutaj)
• Umowa KLASY I-VIII (można pobrać tutaj)

Nasi partnerzy